Vedtægter for Atletikklubben af 1973

 1. Klubbens navn er Atletikklubben af 1973, København, i daglig tale forkortet AK 73.
 2. Klubbens formål er, at medlemmerne giver hinanden de bedste muligheder for at dyrke løb og andre discipliner.
 3. Klubben er hjemmehørende i Københavns Kommune.

2. Klubdragten

 1. Der kan indkaldes til møde om ændring af klubdragten, hvis bestyrelsen eller 10 medlemmer af klubben ønsker det. Der indkaldes skriftligt til et medlemsmøde med minimum 14 dages varsel. Ændringen kan besluttes ved simpelt flertal på medlemsmødet.
  Beslutningen skal efterfølgende bekendtgøres skriftligt. 

3. Medlemmernes rettigheder og pligter

 1. Som medlem kan enhver optages, der ønsker at støtte klubbens formål.
 2. Medlemmerne har ret til at dyrke løb. Samtidig er der en forventning om, at alle også deltager aktivt i arbejdet for at få klubben til at fungere.
 3. Nye medlemmer skal bekendtgøres med klubbens vedtægter.
 4. Som medlem af AK 73 kan man gratis deltage i klubbens egne løbsarrangementer, såfremt man bærer den af Dansk Atletik Forbund (DAF) godkendte klubdragt.

4. Kontingent

 1. Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
 2. Klubben har 3 typer medlemsstatus og kontingenter:
  1. Aktiv (med licens)
  2. Familiemedlemskab (aktiv med licens) (dækker hel familie med samme bopæl)
  3. Passiv
 3. Kontingentet opkræves i 2 halvårlige rater, hhv. 1. januar og 1. juli. Kontingentet forfalder til betaling senest 14 dage efter opkrævningsdatoen. Kontingentet opkræves via et passende elektronisk betalingssystem eller indbetalingskort.

5. Ændring af medlemsstatus og udmeldelse

 1. Ændring af medlemsstatus og udmeldelse sendes skriftligt til klubben senest 14 dage før et halvårs udgang og er at regne fra udgangen af det pågældende halvår.

6. Eksklusion

 1. Eksklusion kan kun finde sted, såfremt den/de pågældende er varslet mindst 14 dage før generalforsamlingen, og mindst 75 % af de fremmødte ved generalforsamlingen stemmer for eksklusionen.

7. Klubbens ledelse

 1. Klubben ledes af en bestyrelse.
 2. Klubbens bestyrelse vælges på generalforsamlingen og består af formand, sekretær, kasserer og op til 4 øvrige medlemmer samt 2 suppleanter.
 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved sit første møde, som afholdes snarest muligt efter den ordinære generalforsamling.
 4. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. I lige år vælges min 2 bestyrelsesmedlemmer, i ulige år vælges min 1. Suppleanter vælges hvert år.
 5. I tilfælde af afgang fra bestyrelsen træder suppleanterne ind i den rækkefølge, de er blevet valgt. Såfremt dette ikke er muligt, supplerer bestyrelsen sig selv.
 6. Bestyrelsens arbejde består i at sikre opfyldelsen af klubbens formål gennem koordinering af økonomi, træning og øvrige arrangementer på baggrund af beslutninger truffet på generalforsamlingen.
 7. Bestyrelsen holder møde cirka én gang månedligt. Dagsorden, mødested og -tid bekendtgøres ved opslag på klubbens hjemmeside.
 8. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når tre af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel majoritet. Der tages referat af møderne, som offentliggøres på klubbens hjemmeside.
 9. Bestyrelsesmøder er åbne for klubbens medlemmer, medmindre en impliceret i en sag, der skal behandles, ønsker det modsatte.
 10. Arbejdet i AK 73 kan struktureres omkring et antal aktivitetsudvalg, som nedsættes efter behov og forudgående godkendelse i bestyrelsen. Bestyrelsen kan udarbejde retningslinjer for udvalgenes opgaver, arbejde og økonomi. En person fra bestyrelsen tilknyttes hvert aktivitetsudvalg som kontaktperson.
 11. Klubben tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller klubbens formand og kasserer i forening. De tegningsberettigede har mulighed for at udstede fuldmagt til andre, hvis de skønner det hensigtsmæssigt. Kassereren har fuldmagt til at tegne klubben for beløb til og med 20.000 kr.

8. Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, når den er indkaldt efter § 8, stk. 2.
 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Den indkaldes med mindst 3 ugers varsel via e-mail til de medlemmer, som har oplyst deres e-mail-adresse til klubben, samt via opslag på klubbens hjemmeside.
 3. Dagsordenen udsendes med indkaldelsen.
 4. Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer med aktivt medlemskab, der kan fremvise gyldig kontingentkvittering for sidst forløbne halvår. Dog har medlemmer i kontingentrestance ikke stemmeret. Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Ønskes der skriftlig afstemning, skal dirigenten imødekomme dette.
 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Beretning fra trænere og relevante udvalg
  4. Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse, herunder medlemsstatistik
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse
  7. Eventuelt
 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage forinden.
 7. Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der også beslutter, hvad der skal føres til protokols.
 8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst 10 medlemmer skriftligt anmoder herom.
 9. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes i overensstemmelse med § 8, stk. 2 og 3.

9. Regnskab og revision

 1. Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
 2. Regnskabet revideres af ekstern revisor.
 3. Senest 14 dage før den årlige generalforsamling skal kassereren forelægge revisor regnskabet med dertilhørende bilag.
 4. Regnskab og budget gøres tilgængeligt for medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.
 5. Kassereren har ansvaret for klubbens regnskabsførelse og skal bl.a. drage omsorg for, at der føres nøjagtig kasse- og hovedbog.

10. Løb

 1. AK 73 tilstræber hvert år at afholde et eller flere løb for at profilere klubben samt styrke klubbens økonomiske fundament.
 2. På foranledning af bestyrelsen dannes for hvert løb en løbsstyregruppe. Løbsstyregruppen skal godkendes af bestyrelsen. Løbsstyregruppen har til opgave at varetage planlægning, gennemførelse og skriftlig slutevaluering af "løbet". Løbsstyregruppen bestemmer selv sin sammensætning og kan optage nye medlemmer efter behov.
 3. Bestyrelsen og styregruppen aftaler gruppens økonomiske råderum. Alle styregrupper skal udarbejde et budget, der godkendes af bestyrelsen.
 4. Løbsstyregruppen arbejder under ansvar over for bestyrelsen og skal holde den orienteret om sine dispositioner. Dispositioner, der kan få væsentlig indflydelse på AK 73's fremtid, skal godkendes af bestyrelsen, før de effektueres.
 5. Bestyrelsen udpeger, jf. § 7, stk. 2, blandt bestyrelsens medlemmer en person, hvis eneste faste bestyrelseshverv er at varetage koordineringsopgaven mellem bestyrelsen og diverse løbsstyregrupper. Såfremt der ingen løbsstyregruppe(r) er, indgår dette bestyrelsesmedlem i bestyrelsesarbejdet på lige vilkår med de øvrige.

11. Belønning til frivillige hjælpere

 1. Hjælpere, der påtager sig praktiske opgaver i forbindelse med et AK 73-arrangement, kan efter indstilling fra de ansvarlige for det givne arrangement belønnes af bestyrelsen.

12. Særstilling

 1. Et medlem kan - i kraft af sit usædvanligt aktive arbejde for klubben - indstilles til æresmedlem. Indstillingen foretages af bestyrelsen, og udnævnelsen finder sted efter generalforsamlingens godkendelse med minimum 75 % majoritet.

13. Opløsning

 1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan tages på en særlig generalforsamling, hvor mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og kun såfremt 3/4 af de afgivne stemmer er for en opløsning.
 2. Såfremt der på en generalforsamling er flertal for, men ikke nok fremmødte til, at nedlægge klubben eller indgå fusion med en anden klub, kan det på en ekstraordinær generalforsamling vedtages at nedlægge klubben eller fusionere med en anden klub, hvis der blandt de fremmødte er 3/4 stemmeflertal herfor.
 3. Ved klubbens opløsning realiseres klubbens aktiver. Realiseringen skal være tilendebragt, senest 6 måneder efter at opløsningen af klubben er vedtaget. Efter realiseringen af klubbens aktiver tilfalder klubbens midler Kræftens Bekæmpelse.

Således vedtaget på AK 73's ordinære generalforsamling den 12. februar 2002.

Pkt. 7.8 ændret på AK 73's ordinære generalforsamling den 1. februar 2005.

Pkt. 7.2, 8.1 ændret på AK 73's ordinære generalforsamling, 2008.

Pkt. 4.3 ændret på AK 73's ordinære generalforsamling, 2009.

Pkt. 9.4 tilføjet på AK 73's ordinære generalforsamling, 2011.

Pkt. 7.2, 7.4 og 7.8 ændret på AK 73's ordinære generalforsamling, 2014.

Således revideret og vedtaget på AK 73's ordinære generalforsamling den 27.02.2014.

Senest ajourført på web 1. april 2014

 
 
 

Recoverym8 massagepistol

Tak til Recoverym8, der har sponsoreret en massagepistol til AK73